Kırgızistan ve Türkiye'deki Eğitsel Veri Kullanım Platformlarının Karşılaştırılması

Yazarlar

  • Recep BAŞARICI

Anahtar Kelimeler:

Eğitsel veri, eğitim yönetimi bilgi sistemi, öğretimsel karar, veri destekli öğretim.

Özet

Eğitsel veri, ulusal düzeydeki eğitim sistemlerinde genellikle eğitim yönetimi bilgi sistemi (EYBS) adı verilen yapılar içinde saklanmaktadır. EYBS'lerin öncelikli amacı, hesap verebilirlik, izleme ve kaynak aktarımı gibi yönetsel süreçlerin daha etkili bir şekilde sürdürülmesidir. EYBS'ler, sahip oldukları eğitsel veri sayesinde öğretmenler açısından da işlevsel olabilmektedir. Bu sistemler aracılığıyla veya çeşitli yollarla öğretmenlerin edinebildikleri eğitsel veri sayesinde daha doğru ve etkili öğretimsel kararlar alınabilmektedir. Bu süreç, veri destekli öğretim olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca veli ve öğrencilere sunulan eğitsel veri sayesinde EYBS'ler farklı paydaşlar açısından da önemli roller üstlenebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ve Kırgızistan'da eğitsel verinin hangi platformlarda tutulduğunun; öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilere ne şekilde sunulduğunun karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Temel nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen çalışmada veriler iki ülke eğitim bakanlıklarının ve ilgili kurumların internet sitelerinden edinilmektedir. Araştırma bulgularına göre, Türkiye'deki eğitsel veri kullanım platformları şunlardır: e-Okul, MEBBİS ve EBA. Kırgızistan'daki eğitsel veri kullanım platformları ise Açık Veri Sistemi, Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemi ve Kündölük adlı platformlardır. Araştırma sonucunda, Kırgızistan ve Türkiye'deki eğitsel veri kullanım platformlarının karşılaştırılması yoluyla konu hakkındaki bilimsel birikime katkı sunulması öngörülmektedir.

Yayınlanmış

2024-01-25

Nasıl Atıf Yapılır

Recep BAŞARICI. (2024). Kırgızistan ve Türkiye’deki Eğitsel Veri Kullanım Platformlarının Karşılaştırılması. Türk Uygarlığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4(2), 165–177. Geliş tarihi gönderen https://jtcs.manas.edu.kg/index.php/main/article/view/101